content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Regulamin zajęć w GOK

Regulamin zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury – Gminnej Bibliotece w  Rędzinach 2019/2020

KWESTIE ORGANIZACYJNE
1.    Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury  w Rędzinach
2.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się na wybrane zajęcia i podpisanie deklaracji / umowy uczestnictwa.
3.    Wypełnioną podpisaną deklarację/ umowę należy przedłożyć do 10 października.
4.    GOK może przetwarzać dane osobowe zawarte w deklaracji/umowie oraz bezpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika zajęć w celach związanych z realizacją zadań statutowych placówki. Dane niezbędne  do organizacji zajęć będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia zajęć, zaś wizerunek będzie przetwarzany dopóki będzie obowiązywała zgoda.
5.    W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane na nie.
6.    Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.
7.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach uczestników z lat ubiegłych jest uregulowanie ewentualnych zaległości względem GOK z poprzedniego sezonu.
8.    Zajęcia odbywają się w siedzibie GOK i prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. GOK uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć.
9.    Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć oraz pracowników GOK-u.
10.    Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sal, ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich opiekunowie.
11.     Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego  indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej lub podniesieniem opłaty za zajęcia.
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I BEZPIECZEŃSTWO
1.    Udział w zajęciach odpłatnych  odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji/umowy złożonej w GOK i  uiszczenia miesięcznej opłaty za zajęcia.
2.    Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach i mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które:
- zalegają z płatnością za udział w zajęciach.
- nagannie zachowują się utrudniając prowadzenie zajęć,
- rażąco naruszają  regulamin zajęć
3.    Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach  organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz prawach i obowiązkach.
4.    Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
5.    Uczestnicy nie mają prawa wyjść poza miejsce prowadzenia zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.
6.    Do czasu rozpoczęcia zajęć dziecko pozostaje pod opieką dorosłego (rodzic/opiekun) i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania:
- korzysta w sposób kulturalny z szatni
- nie biega po schodach, korytarzu
- nie zjeżdża po poręczy
7.    W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć zgłasza ten fakt prowadzącemu.
8.    O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
9.    GOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych    bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.
10.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powrót uczestnika z zajęć do domu.
11.     Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i prac powstałych podczas zajęć.
UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
a.    odpowiedzialności za swój stan zdrowia – dzieci chore i kontuzjowane nie uczestniczą w zajęciach
b.    przychodzenia  na zajęcia w stroju odpowiednim do zajęć.
c.    wykonywania poleceń instruktorów,
d.    przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich przepisów porządkowych (także w szatni i na korytarzu),
e.    stosowania postanowień regulaminów pracowni.
f.     nie korzystania z aparatów, kamer i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach


    PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1.    Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Gminnej Biblioteki w Rędzinach
2.    Opłaty wnoszone są do 20 dnia każdego miesiąca (np. do 20 października za m-c październik)
3.    Opłaty można dokonywać w formie przelewu na konto GOK w Rędzinach             80 1020 1664 0000 3102 0203 8974 ( w tytule przelewu musi być podane: imię   i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć (karate, taniec nowoczesny, taniec towarzyski itp.)oraz miesiąc, za który uiszczona zostaje opłata lub gotówką  w biurze GOK.
4.    Składka miesięczna nie może być pomniejszona z powodu nieobecności kursanta. W wyjątkowych sytuacjach - absencja spowodowana długotrwałą chorobą – możliwe jest rozliczenie zajęć pojedynczo  - (koszt 15 zł za zajęcie) po wcześniejszym zgłoszeniu i poinformowaniu.
5.    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników  zajęć  - zajęcia odwołane przez instruktora, ferie zimowe, przerwę świąteczną odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom dyrektora GOK.
6.    Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia podczas każdego spotkania i odnotowania w dzienniku zajęć.
7.    W GOK mogą być prowadzone zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty na podstawie wynajmu Sali w celu przeprowadzenia zajęć. W takiej sytuacji GOK nie ponosi odpowiedzialności  za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
1.    Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy  lub ich rodzice lub opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora.
2.    Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji z pracownikami i zainteresowanymi.
3.     Wzór umowy/ deklaracji  wraz z oświadczeniami
- o wyrażeniu zgody na wykorzystanie  wizerunku uczestnika w formie zdjęć, filmów dokumentalnych promujących zajęcia, wydarzenia kulturalne
- przetwarzanie danych osobowychKontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka