content.php Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

GOK Rędziny

Regulamin wycieczek 2020


Regulamin wycieczek organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury – Gminną Bibliotekę w Rędzinach ul. Mickiewicza 7
1.    Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury – Gminną Bibliotekę w Rędzinach są  mieszkańcami Gminy Rędziny i okolic.
2.    W przypadku rezygnacji z wycieczki na 4 dni przed planowanym wyjazdem organizator zwraca 50% kosztu całkowitego od osoby.
3.    Każdy uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za wycieczkę na min. 10 dni roboczych od terminu wyznaczonego wyjazdu.
4.    Uczestnicy wycieczki  w ramach kosztu całkowitego  otrzymują w następujące świadczenia:
a)    bilety wstępu, koszt przejazdu autokarem
5.    Opiekę organizator zapewnia dzieciom powyżej 13 roku życia na podstawie pisemnej zgody prawnego rodzica/opiekuna – nie dotyczy wyjazdów na baseny, Aquaparki)
6.    Dzieci poniżej 13 roku biorą udział w wycieczce wyłącznie z opiekunem.
7.    Uczestnicy biorący udział w wycieczce zobowiązani  są wyposażyć się w odpowiedni ubiór, wygodne obuwie, ubranie przeciwdeszczowe (dotyczy przede wszystkim wycieczek górskich, rowerowych, krajoznawczych, rekreacyjnych)
8.    Liczba miejsc na wycieczkę jest ograniczona, a o pierwszeństwie wzięcia udziału w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszenia i wpłaty.
Dokonując zapisu i wpłaty za wycieczkę uczestnicy wyrażają zgodę na:
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów wycieczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach oraz Gminę Rędziny.
Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
Podczas wycieczki zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury – Gminną Bibliotekę
w Rędzinach
1.     W wycieczce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury – Gminną Bibliotekę w Rędzinach mogą  wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. podwyższona temperatura, kaszel, duszności).
2.    W wycieczce nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie, z osobą, która wróciła z pobytu za granicą, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3.    Uczestnicy wycieczki zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych uczestników.
4.    Podczas przejazdu autokarem należy ograniczyć kontakt bezpośredni  do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa - obowiązkowa, zalecane rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5.    Pomiar temperatury ciała może być przeprowadzony przez pracownika Gminnego Ośrodka – Gminnej Biblioteki w ramach działań prewencyjnych jeśli uczestnik wycieczki  ma kaszel, trudności w oddychaniu, duszności.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. POMIARU TEMPERATURY CIAŁA  osoby biorącej udział w wycieczce
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach Można się z nim kontaktować za pomocą e-maila: gok@redziny.pl, telefonicznie: 34 327 99 98 bądź listownie na adres placówki: ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować za pomocą
e-maila: dw_iod@onet.pl bądź listownie na adres placówki.
3. Dane przetwarzane będą w celu dokonywania pomiarów temperatury ciała na podstawie art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym: GIS a w przypadku wystąpienia incydentu naruszającego bezpieczeństwo osób lub mienia w obrębie placówki również Policja ).
5. Dane  przetwarzane będą przez okres 1 rok od momentu zakończenia pandemii, następnie zostaną usunięte - dane przetwarzane będą tylko u tych osób, u których wystąpi podwyższona temperatura.
6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka